Dodatki mieszkaniowe

Jak ubiegać się o dodatek mieszkaniowy?

 1. Ubiegając się o dodatek mieszkaniowy należy pobrać niezbędne formularze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim ul.Cekanowska 5 (Sekcja Dodatków Mieszkaniowych i Stypendiów Szkolnych)
 2. Z wnioskiem o dodatek mieszkaniowy trzeba się udać do administracji domu. Administracja potwierdza następujące dane:
  • adres zamieszkania,
  • nazwa i siedziba zarządcy budynku,
  • tytuł prawny do zajmowanego lokalu,
  • sposób ogrzewania lokalu i wody,
  • kwota wydatków mieszkaniowych za miesiąc, w którym składany jest wniosek.
 3. Następnie osoba ubiegająca się o dodatek wypełnia deklarację o dochodach wszystkich członków gospodarstwa domowego uzyskanych w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.
 4. Wypełniony wniosek oraz deklarację wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć w Sekcji Dodatków Mieszkaniowych i Stypendiów Szkolnych.

Składane wnioski o dodatek mieszkaniowy są wolne od opłat skarbowych.

UWAGA! W przypadku, kiedy w złożonej deklaracji występuje rażąca dysproporcja między niskimi dochodami, a poniesionymi wydatkami - procedura wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. Wnioskodawca i pozostali członkowie gospodarstwa domowego, składają pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczenie o stanie majątkowym, zawierające w szczególności dane o posiadanych:

 • ruchomościach i nieruchomościach,
 • zasobach pieniężnych.

Występowanie rażącej dysproporcji pomiędzy faktycznym stanem majątkowym ustalonym w wyniku wywiadu środowiskowego, a dochodami wykazanymi w deklaracji stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.

Kto może się ubiegać o dodatek mieszkaniowy?

Dodatek mieszkaniowy mogą otrzymać:

 • najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych,
 • osoby mieszkające w lokalach, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 • osoby mieszkające w lokalach znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właściciele samodzielnych lokali mieszkalnych,
 • inne osoby mające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszące wydatki związane z jego zajmowaniem,
 • osoby zajmujące lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekujące na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Od czego zależy wysokość dodatku mieszkaniowego?

1. Średni miesięczny dochód

Dochód gospodarstwa domowego oblicza się sumując dochody brutto wszystkich osób wspólnie zamieszkujących i gospodarujących.

WAŻNE:
Należy deklarować DOCHODY PRZED OPODATKOWANIEM (dochód brutto minus koszty uzyskania przychodu minus składki ZUS) wypłacone w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.

Do dochodu nie wlicza się:

 • świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
 • dodatków dla sierot zupełnych,
 • jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,
 • dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
 • pomocy w zakresie dożywiania,
 • zasiłków pielęgnacyjnych,
 • zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
 • jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,
 • dodatku mieszkaniowego.

Od 31 sierpnia 2015r. do dochodu nie będzie również wliczana:

 • zapomoga pieniężna, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007r.,
 • świadczenie pieniężne i pomoc pieniężna, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. poz.693).

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów z hektara przeliczeniowego i przeciętnego dochodu z 1-go hektara przeliczeniowego ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w "Monitorze Polskim" na podstawie ustawy o podatku rolnym (Dz.U. 2006 nr 136, poz. 969 z późn. zm.)
Obecnie dochód miesięczny z 1ha przeliczeniowego wynosi 250 zł. Od 1 października 2015r. dochód miesięczny z 1ha przeliczeniowego będzie wynosić 288 zł.

Dodatek mieszkaniowy może być przyznany osobom, których dochód brutto na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę założenia wniosku nie przekracza:

 • 150-175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym tj. od 1320,67 zł do 1540,79 zł.
 • 100-125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym tj. od 880,45 zł do 1100,56 zł.

Od 1 marca 2015r. najniższa emerytura wynosi 880,45 zł.

2. Powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) uprawniająca  do otrzymania dodatku mieszkaniowego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego wynosi:

 • 35m² - dla 1 osoby,
 • 45m² - dla 3 osób,
 • 55m² - dla 4 osób,
 • 65m² - dla 5 osób,
 • 70m² - dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5m².

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż: 30%.

UWAGA!
Normatywną powierzchnię powiększa się o 15m², jeżeli w mieszkaniu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.
W przypadku osoby niepełnosprawnej posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przed 23.11.2004r. dodatkowo należy dostarczyć aktualne zaświadczenie lekarskie o konieczności zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.
W przypadku osoby niepełnosprawnej, której niepełnosprawność została orzeczona po 23.11.2004r. posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności należy dostarczyć orzeczenie wydane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, jeśli uwzględnia konieczność zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. 

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (potwierdzony przez zarządcę budynku),

 • Zaświadczenie o wysokości czynszu (wydruk, aneks płatniczy itp.), z opłatami poniesionymi w miesiącu składania wniosku,
 • Książeczka mieszkaniowa (do wglądu),
 • Koszty najmu lokalu (osoby, które posiadają umowę najmu lokalu z prywatnym zarządcą), poniesione za miesiąc, w którym składany jest wniosek,
 • Tytuł prawny do zajmowanego lokalu,
 • Kserokopia faktury za energię elektryczną (dotyczy lokali, które nie są wyposażone w sieciową instalację centralnego ogrzewania, ciepłej wody lub gazu),
 • Ostatnia decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,
 • Właściciele domów jednorodzinnych do wniosku dołączają:
  a) zaświadczenie ze Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz. potwierdzające powierzchnię użytkową, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz wyposażenie techniczne domu,
  b) aktualne rachunki za wodę, ścieki, wywóz nieczystości stałych i płynnych, poniesione lub naliczone w miesiącu składania wniosku.

2. Deklaracja o dochodach,

 • Osoby pracujące - zaświadczenie z zakładu pracy,
 • Osoby prowadzące działalność gospodarczą - oświadczenie o osiągniętym dochodzie, kserokopie księgi dochodów i rozchodów, dowód wpłaty potwierdzający wysokość składki zdrowotnej i składek ZUS,
 • Emeryci / renciści - odcinki i ostatnia decyzja emerytalna/rentowa. W przypadku braku  odcinków - zaświadczenie z ZUS o wysokości otrzymywanych świadczeń,
 • Osoby posiadające gospodarstwo rolne - zaświadczenie z urzędu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego (hektary przeliczeniowe),
 • Osoby studiujące - zaświadczenia o otrzymywanych stypendiach,
 • Osoby uczące się - zaświadczenie o wysokości płatnych praktyk,
 • Osoby bezrobotne - zaświadczenie z urzędu pracy o wysokości wypłaconych świadczeń (z uwzględnieniem składki zdrowotnej) oraz osobiste oświadczenie o źródłach utrzymania podpisane w obecności pracownika Sekcji Dodatków Mieszkaniowych i Stypendiów Szkolnych,
 • Osoby otrzymujące świadczenia rodzinne - zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o wysokości pobranych świadczeń,
 • Osoby otrzymujące alimenty - wyrok sądu zasądzający alimenty na członka rodziny, zaświadczenie od komornika lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość otrzymanych alimentów.

Uprzejmie informujemy, że w trakcie przyjmowania wniosku mogą wyniknąć okoliczności, które trzeba będzie wyjaśnić poprzez dostarczenie dodatkowych dokumentów.

Przyznawanie dodatku mieszkaniowego

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest w drodze decyzji administracyjnej na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Decyzje wydane na podstawie wniosków złożonych do 15-go dnia miesiąca będą realizowane do 10-go następnego miesiąca, natomiast decyzje wydane na podstawie wniosków złożonych po tym terminie będą realizowane w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.
Dodatek mieszkaniowy nie pokrywa 100% naszych wydatków mieszkaniowych. Gmina finansuje tylko 50% miesięcznych wydatków.

Ważne! Nie przyznaje się dodatku mieszkaniowego, jeżeli jego wysokość byłaby niższa niż 2% najniższej emerytury w dniu wydania decyzji (aktualnie 17,61 zł).

Wstrzymanie wypłaty dodatku mieszkaniowego

Osobie nieopłacającej na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny wstrzymuje się dodatek mieszkaniowy w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania zaległości.

W przypadku przyznania dodatku mieszkaniowego na podstawie nieprawdziwych danych zawartych w deklaracji lub we wniosku, osoba otrzymująca dodatek mieszkaniowy jest obowiązana do zwrotu nienależnie pobranych kwot w podwójnej wysokości.

Dodatek energetyczny

Od 1 stycznia 2014r. osobm korzystającym z dodatków mieszkaniowych będzie przysługiwać nowe świadczenie - zryczałtowany dodatek energetyczny.

Osoba ubiegająca się o zryczałtowany dodatek dodatek energetyczny musi spełniać następujące warunki:

 1. Na dzień składania wniosku o zryczałtowany dodatek energetyczny ma przyznany prawomocną decyzją administracyjną dodatek mieszkaniowy.
 2. Jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorcą energetycznym.
 3. Zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wysokość dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2015r. do 30 kwietnia 2016r. wynosi:

 1. 11,09 zł/m-c dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną.
 2. 15,40 zł/m-c dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób.
 3. 18,48 zł/m-c dla gospodarstwa domowego składającego się co najmniej 5 osób.

W celu otrzymania zryczałtowanego dodatku energetycznego należy złożyć wniosek oraz dołączyć do niego następujace dokumenty:

 • kopię umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii elektrycznej);
 • rachunek lub faktura VAT za energię elektryczną (tylko w przypadku wyboru płatności na rachunek bankowy przedsiębiorcy elektrycznego, z którym zawarto umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej).

Wniosek o zryczałtowany dodatek energetyczny należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim ul. Cekanowska 5 w Sekcji Dodatków Mieszkaniowych, Stypendiów i Zasiłków Szkolnych w pokoju nr 11 na 1 piętrze.

Druki wniosku są dostępne w Sekcji Dodatków Mieszkaniowych, Stypendiów i Zasiłków Szkolnych (pok. 11) oraz na stronie internetowej Ośrodka.

Akty prawne

 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. nr 71 poz. 734 z późniejszymi zmianami),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. nr 156 poz. 1817 z późniejszymi zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz.U. nr 156 poz. 1828).

Informacje odnośnie dodatków mieszkaniowych, stypendium i zasiłków szkolnych

Sekcja Dodatków Mieszkaniowych, Stypendiów i Zasiłków Szkolnych nr telefonu 44-723-34-89, numer wewnętrzny 36, numer pokoju 11.