OSOBY STOSUJĄCE PRZEMOC W RODZINIE

Stosowanie przemocy wobec najbliższych osób nie tylko naraża sprawcę na utratę rodziny i rozpad związku, ale również na odpowiedzialność karną.

Sprawcą przemocy w rodzinie może być każdy bez względu na wiek, wykształcenie i status społeczny.

Nowe przepisy prawa pozwalają policji, prokuraturze i sądowi na szybką reakcję wobec sprawcy przemocy w rodzinie, w szczególności:

⦁ zastosowanie interwencji policji połączone z środkami przymusu, w tym zatrzymaniem,

• ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej nad dziećmi, a także ograniczenie kontaktów, jeśli przemoc stosowana była wobec nich,

 

• zasądzenie odszkodowania na rzecz osoby pokrzywdzonej tj. ofiary przemocy,

• nakaz opuszczenia mieszkania na podstawie decyzji prokuratora lub orzeczenia sądu bez względu na to czyją własnością jest lokal,

• zastosowanie zakazu zbliżania się do ofiary przemocy,

• w przypadku uprzedniego skazania na karę pozbawienia wolności z warunkowym jej zawieszeniem możliwe jest natychmiastowe zarządzenie jej wykonania.

 

Nikt nie ma prawa zachowywać się agresywnie wobec najbliższych.

Przemoc stała się zjawiskiem nieakceptowanym społecznie.

 

Jeśli chcesz zmienić swoją negatywną postawę podejmij współpracę z Zespołem Interdyscyplinarnym lub Grupą Roboczą. Osoby, które prowadzą procedurę "Niebieskiej Karty" w Twojej rodzinie chcą Wam pomóc przejść przez trudną sytuację. Ważne jest, abyś jako sprawca przemocy chciał podjąć współpracę. Pamiętaj, aby zastosować się do zaleceń i przychodź na spotkania. Dowiesz się jak:

 

• uzyskać informację o możliwościach podjęcia terapii (odwykowej, psychologicznej),

• rozwiązywać konflikty w rodzinie bez stosowania przemocy ( nabywanie świadomości własnych zachowań przemocowych wobec najbliższych),

powstrzymywać dalsze stosowanie pomocy w rodzinie,

umiejętnie komunikować się z rodziną bez stosowania agresji.

 

Zwracając się o pomoc zyskujesz TY i Twoja Rodzina.