Pomoc społeczna

Powody przyznawania świadczeń z pomocy społecznej

Świadczenia z pomocy społecznej udzielane są osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 • ubóstwa,
 • sieroctwa,
 • bezdomności,
 • bezrobocia,
 • niepełnosprawności,
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 • przemocy w rodzinie,
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 • braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 • alkoholizmu lub narkomanii,
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Obecnie obowiązujące kryterium dochodowe ustalone zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r.*, upoważniające do ubiegania się o pomoc finansową wynosi:

 • dla osoby samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza 634 zł,
 • dla osoby w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514,
 • dla rodziny, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje po spełnieniu kryterium dochodowego przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z wymienionych wyżej powodów (np. bezrobocie, bezdomność itd.) lub innych okolicznościach uzasadniających udzielenie pomocy.

W ramach Ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" tut. Ośrodek świadczy pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% wskazanego wyżej kryterium dochodowego.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.

Wymagane dokumenty w przypadku ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej

Postępowanie w sprawie przyznania świadczeń pomocy społecznej wszczyna się na podstawie wniosku.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty o uzyskiwanych miesięcznych dochodach tj.:

 • w przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę - zaświadczenie z zakładu pracy o uzyskiwanym miesięcznym dochodzie;
 • świadczeniobiorców ZUS/KRUS - odcinek renty bądź emerytury,
 • osób bezrobotnych - zaświadczenie z PUP w Tomaszowie Maz.,
 • osób prowadzących działalność gospodarczą - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Maz. o formie opodatkowania, dowód opłacania składek ZUS oraz zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z Urzędu Miasta w Tomaszowie Maz.,
 • osób posiadających gospodarstwo rolne - zaświadczenie o wielkości gospodarstwa (w tym hektarów przeliczeniowych),
 • zaświadczenie o kontynuowaniu nauki w szkole ponadgimnazjalnej lub uczelni wyższej (w przypadku uczelni wyższej wymagane jest zaświadczenie o wysokości pobieranego stypendium).

Świadczenia pomocy społecznej udzielane są na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego lub innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Wniosek można składać bezpośrednio u pracownika socjalnego bądź drogą korespondencyjną na adres ośrodka.

Formy pomocy

Świadczeniami z pomocy społecznej są świadczenia pieniężne i świadczenia niepieniężne.

Świadczenia pieniężne

Zasiłek stały

Zasiłek stały przysługuje:

 1. pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku (kobieta lat 60, mężczyzna lat 65) lub niepełnosprawności (w stopniu znacznym lub umiarkowanym), jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

 2. pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

 1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 604 zł miesięcznie;
 2. w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł.

Zasiłek okresowy

Zzasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Zasiłek okresowy ustala się w wysokości:

 1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej - 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
 2. w przypadku rodziny - 50 % różnicy między kryterium dochodowym rodziny   a dochodem rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

Zasiłek celowy

Zasiłek celowy może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego a także klęski żywiołowej lub ekologicznej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy lub zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.

Świadczenia niepieniężne

Świadczeniami z pomocy społecznej są również świadczenia niepieniężne tj.:

 • praca socjalna,
 • składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne,
 • pomoc rzeczowa,
 • sprawienie pogrzebu,
 • schronienie, posiłek, niezbędne ubranie,
 • usługi opiekuńcze,
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Domy Pomocy Społecznej

Osobie wymagającej całodobowej opieki z  powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny.

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:  

 • mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu,
 • małżonek, zstępni przed wstępnymi,
 • gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania a opłatami wnoszonymi przez osoby wymienione wyżej. 

* Zmienione rozporządzeniem w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej i obowiązujące od 1 października 2015r.

Akty prawne dotyczące świadczeń z pomocy społecznej

Ustawa z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. z 17 czerwca 2009r. Nr 175, poz.1362 z późn. zm.)

Informacja o osobach kontaktowych w MOPS Tomaszów Mazowiecki

DZIAŁ POMOCYSPOŁECZNEJ

tel. 044 723-73-53

KIEROWNIK DZIAŁU POMOCY ŚRODOWISKOWEJ

numer pokoju 12
numer telefonu wewnętrzny 37

KIEROWNIK DZIAŁU ŚWIADCZEŃ / KIEROWNIK DZIAŁU ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

numer pokoju 7
numer telefonu wewnętrzny 47

SEKCJA ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ (zasiłki okresowe, celowe, stałe)

numer pokoju 9 
numer telefonu wewnętrzny 25

SEKCJA ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ  (posiłki, obiady, usługi opiekuńcze)

numer pokoju 8 
numer telefonu wewnętrzny 26

ZESPÓŁ ds. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ I BEZDOMNOŚCI

numer pokoju 24
numer telefonu wewnętrzny 31

ZESPÓŁ ds. OSÓB BEZROBOTNYCH

numer pokoju 14
numer telefonu wewnętrzny 41

ZESPÓŁ ds. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

numer pokoju 25
numer telefonu wewnętrzny 32

ZESPÓŁ ds. RODZIN WIELODZIETNYCH I NIEWYDOLNYCH WYCHOWAWCZO

numer pokoju 26
numer telefonu wewnętrzny 33

ZESPÓŁ ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY

numer pokoju 23 
numer telefonu wewnętrzny 29

ZESPÓŁ ds. OSÓB STARSZYCH Z DŁUGOTRWAŁĄ CHOROBĄ I WYMAGAJĄCYCH OPIEKI ZE STRONY DRUGIEJ OSOBY

numer pokoju 27
numer telefonu wewnętrzny 35

PRACOWNICY MERYTORYCZNI

numer pokoju 15
numer telefonu wewnętrzny 34