Program Rodzina 500+

Program Rodzina 500+

 • Pytania i odpowiedzi

  Program Rodzina 500 plus to 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego. To 6000 zł netto rocznego wsparcia na dziecko.

  Czytaj więcej...

 • Od 1 kwietnia można składać wnioski

 • Informator Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 • Jakie dodatkowe dokumenty należy złożyć w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze

  W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze wyłącznie na drugie i kolejne dzieci, do wniosku należy dołączyć:

  • kopię karty pobytu − w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.);

  • kopię decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy- w przypadku cudzoziemców posiadających kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”,

  W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko/wszystkie dzieci w rodzinie, do wniosku należy dołączyć:

  • kopię karty pobytu − w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.);

  • kopię decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy- w przypadku cudzoziemców posiadających kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”,

  • zaświadczenia i oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny osiągniętego w roku 2014 :

   • oświadczenie członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku 2014, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2012r. poz. 361 z późn. zm.);

   • oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku 2014;

   • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego;

  Czytaj więcej...