Kontakt

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

97-200 Tomaszów Maz. ul.Cekanowska 5

Sekretariat tel. (fax) 44 723-34-89
Pomoc Społeczna tel. 44 723-73-53, 44 719 57 59
Świadczenia Rodzinne tel. wew. 22, 48

e-mail: sekretariat@mopstm[kropka]pl

Zasady przyjmowania korespondencji za pomocą poczty elektronicznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która spełnia następujące wymogi określone w art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego:
Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska), od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i numeru domu),
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy.

GODZINY URZĘDOWANIA:

codziennie z wyjątkiem wtorków od 7:30 do 15:30, we wtorki od 7:30 do 17:00.

Stanowisko Nr pokoju Nr wew. telefonu
Stanowiska pracy
Dyrektor 22 21
Z -ca Dyrektora 20 44
Sekretariat 19 20
Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej 12 37
ZESPÓŁ d/s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY / PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO 23 29
ZESPÓŁ d/s. UZALEŻNIEŃ I BEZDOMNOŚCI 24 31
ZESPÓŁ d/s. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 25 32
ZESPÓŁ d/s. ROZDIN WIELODZIETNYCH 26 33
ZESPÓŁ d/s. OSÓB STARSZYCH ZDŁUGOTRWAŁĄ CHOROBĄ 27 35
ZESPÓŁ d/s. OSÓB BEZROBOTNYCH 14 41
PRACOWNICY MERYTORYCZNI 15 34
KIERWONIK DZIAŁU ŚWIADCZEŃ/ KIEROWNIK DZIAŁU ADMINISTRACJI I OBSŁUGI 7 47
SEKCJA ŚWIADCZEŃ (obiady) 8 26
SEKCJA ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ (zasiłki okresowe, celowe,stałe) 9 25
SEKCJA DODATKÓW MIESZKANIOWYCH/ STYPENDIÓW 11 36
SEKCJA DZIAŁU ADMINISTRACJI I OBSŁUGI 13 49
SEKCJA DZIAŁU ADMINISTRACJI I OBSŁUGI/ GOŃCY 4 30
KIEROWNIK DZIAŁU ŚWIADCZEN RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 33 24
SEKCJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH 34 22
SEKCJA FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 32 23
GŁÓWNA KSIĘGOWA 21 39
KIEROWNIK DZIAŁU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO/ KSIĘGOWOŚĆ 16 38
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE 10 28
WINDYKACJA 30 50
KADRY 17/18 40/39
INFORMATYK 28 45
KOORDYNATOR PROJEKTU 2 46
BIURO PROJEKTU WSPARCIE 5 27