O nas

 • Wejście główne do MOPSu <br/>od strony ulicy Cekanowskiej
  Wejście główne do MOPSu
  od strony ulicy Cekanowskiej
 • Wejście do Działu Św.Rodzinnych <br/>i Funduszu Alimentacyjnego
  Wejście do Działu Św.Rodzinnych
  i Funduszu Alimentacyjnego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim został powołany Uchwałą Nr XII/70/90 Miejskiej Rady Narodowej w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 28 lutego 1990r. Organizację i zakres działania Ośrodka określa Statut. Organizację wewnętrzną Ośrodka oraz zakres zadań dla pracowników określa Regulamin. Zasadniczym celem działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim jest wspieranie osób i rodzin, które z przyczyn obiektywnych nie są w stanie zaspokoić swoich elementarnych potrzeb życiowych, "Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości". Pracą Ośrodka kieruje Dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz. Funkcjonowanie Ośrodka opiera się na zasadzie kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności służbowych i indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań.

Misja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim

"Każda pomoc jest wartościowa. Każdy gest pomocy, nawet ten najmniejszy może zmienić świat, czyjś świat".
Misją Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim jest wsparcie osób i rodzin z teremu miasta Tomaszowa Mazowieckiego znajdujących sie w trudnych sytuacjach życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne zasoby i możliwości. Umożliwienie poprawy sytuacji materialno – bytowej osobom i rodzinom poprzez szeroko rozumiane wsparcie socjalne w tym:działania przeciw wykluczeniu społecznemu osób starszych, chorych, niepełnosprawnych oraz pomoc rodzinom zwłaszcza niepełnym i wielodzietnym w wypełnianiu ich funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Celem jest służenie profesjonalną  i skuteczną pomocą wszystkim mieszkańcom miasta w poszanowaniu ludzkiej godności i prywatności. Cechą nadrzędną  pracy socjalnej wykonywanej przez pracowników Ośrodka  jest empatia i wzajemne zrozumienie.

Za misję Ośrodka można uznać dążenie do odzyskania  i wzmacniania zdolności osób   lub rodzin do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.  Misja Ośrodka stanowi przesłankę do podejmowania zintegrowanych i długofalowych działań na rzecz rozwoju  sfery społecznej, wdrażania rozwiązań systemowych, programów lokalnych oraz korzystania z programów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Misja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim ma na celu:

 • przestrzeganie obowiązujących norm prawnych, procedur i terminów załatwiania spraw,
 • sumienne, rzetelne i profesjonalne wykonywanie swoich obowiązków, przestrzeganie norm etycznych,
 • nieustanne doskonalenie i podnoszenie poziomu kwalifikacji pracowników,
 • ochrona danych osobowych klientów i pracowników Ośrodka,
 • dbałość o zasoby Ośrodka oraz środki publiczne i racjonalne ich wykorzystanie,
 • polepszanie warunków organizacyjnych i technicznych obsługi klientów, w tym: doskonalenie funkcjonującego systemu komunikowania się z klientami,
 • podnoszenie poziomu  usług, w tym ich dostępności  oraz ukierunkowanie pracy socjalnej  na wspieranie, aktywizowanie  i usamodzielnianie klientów,
 • optymalizacja procesów decyzyjnych, kontrola i monitorowanie realizowanych działań,
 • identyfikowanie obszarów zagrożeń  celem szybkiego ich wyeliminowania.