DZIECKO W RODZINIE DOTKNIĘTEJ PRZEMOCĄ

Każde dziecko ma prawo do wychowania bez przemocy.

 

Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje ingerencję sądu w sprawowanie władzy rodzicielskiej.

W przypadku maltretowania i zaniedbywania dzieci sąd może postanowić m.in:

o ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej.

 

Dzieci będące świadkami awantur i przemocy domowej również jej doznają. Dostrzegają atmosferę napięcia i skutki przemocy jednego z rodziców wobec drugiego.

Przemoc rodzi przemoc, dzieci wychowywane w atmosferze przemocy domowej same stosują ją w życiu dorosłym wobec członków swoich rodzin.

Istotne są zatem nie tylko działania przeciwprzemocowe w rodzinie, ale także profilaktyka i promowanie standardów życia rodziny i wychowania dzieci bez przemocy.

 

PAMIĘTAJ !

 

Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia dziecka.

Zaburzenia powstające u dzieci dorastających w środowisku przemocy domowej mają znaczny wpływ na ich późniejsze funkcjonowanie, kształtowanie przyszłości, relacji z najbliższymi, pełnienie ról społecznych, związki, a przede wszystkim wychowywanie własnych dzieci. Przemoc wobec dzieci powoduje silne urazy, które pozostawiają ślady w psychice, objawiające się zaburzeniami w sferze :

emocjonalnej (smutek, złość, lęk, niska samoocena, agresja, poczucie odrzucenia przez rówieśników),

społecznej (wycofanie, brak lub niewielkie umiejętności społeczne, niezdolność do empatii, złe oceny w szkole, wagarowanie, nieprawidłowy rozwój intelektualny),

zdrowotnej (opóźniony rozwój mowy, zaburzenia łaknienia, snu, moczenie nocne, opóźniony rozwój fizyczny, choroby psychosomatyczne ).

 

Jeśli jesteś świadkiem przemocy wobec dziecka, widzisz, że dziecko jest krzywdzone zgłoś ten fakt odpowiednim służbom takim jak: ośrodek pomocy społecznej, policja, prokuratura, służba zdrowia, placówka oświatowa, centrum pomocy rodzinie, komisja alkoholowa. Możesz także przesłać do sądu rodzinnego pismo z opisem sytuacji krzywdzonego dziecka.