GRUPA WSPARCIA

Osoby z terenu miasta, dotknięte problemem przemocy mogą uzyskać pomoc w ramach grupy wsparcia, której spotkania odbywają się w każdy wtorek w godz. 15:30 – 17:00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Cekanowska 5

Wszystkim uczestnikom gwarantujemy wysoki poziom wsparcia i akceptacji przy zachowaniu pełnej anonimowości oraz indywidualne konsultacje z terapeutą.

 

Wszelkie informacje na temat spotkań Grupy udzielane są przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Cekanowska 5, p. 23 w godz. 8:00 – 15:00 lub telefonicznie

44 723-34-89 w 29, 666 537 961

oraz na stronie internetowej www.mopstm.pl

Grupa Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą zapewnia: uzyskanie wsparcia w radzeniu sobie z własnymi trudnościami, budowanie poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości kontrolowania swojego życia oraz akceptacji i zrozumienia ze strony innych,

zdobywanie wiedzy dotyczącej zjawiska przemocy domowej w rodzinach,

poznanie się z innymi osobami zmagającymi się z podobnymi sytuacjami życiowymi, dostarczanie motywacji do działań mających na celu rozwiązywanie problemów.

 

Osoby zainteresowane mogą uzyskać pomoc w zakresie:

pracy socjalnej,

prawnej,

psychologicznej.

 

Wszyscy uczestnicy spotkań zostaną zapoznani z procedurą Niebieskiej Karty oraz uzyskają informacje na temat możliwości wyjścia z trudnej sytuacji życiowej oraz instytucjach, organizacjach udzielających specjalistycznej pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie.