Grupy Robocze

Grupa Robocza - to zespół, w skład którego wchodzą przedstawiciele różnych służb, instytucji, organizacji i innych podmiotów zaangażowanych w rozwiązywanie problemów przemocy w indywidualnych przypadkach w ramach procedury Niebieskiej Karty.

 

Prace w Grupach Roboczych są prowadzone w zależności od zgłaszanych przez Zespół Interdyscyplinarny potrzeb lub wynikają z konieczności podjęcia działań w indywidualnych przypadkach.

Główne zadania Grupy Roboczej to:

opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,

monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy, jak również rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,

dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

 

Członkowie Zespołu oraz Grup Roboczych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań przeciwprzemocowych mogą przetwarzać dane osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie, dotyczące: stanu zdrowia, nałogów, skazań, orzeczeń o ukaraniu, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, bez zgody i wiedzy osób, których dane te dotyczą. Jednakże osoby te są zobowiązane do zachowania poufności wszelkich informacji i danych, które uzyskali przy realizacji procedury Niebieskiej Karty. Obowiązek ten rozciąga się także na okres po ustaniu członkostwa w Zespole Interdyscyplinarnym oraz Grupach Roboczych.