Informacja w sprawie zmian w sposobie ustalania prawa do świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Data publikacji:2017-07-19

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Maz. ul. Cekanowska 5 - Dział Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Świadczenia Wychowawczegoinformuje, że z dniem 1 sierpnia br. rozpocznie wydawanie i przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego na okres 2017/2018 trwający od 1 października 2017 do 30 września 2018, po które należy zgłaszać się do organu właściwego pok. 35 wponiedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 7:30 do 15:30 we wtorki w godzinach 7:30 - 17:00. Powyższe wnioski można również składać za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet.

Ponadto organ informuje, iż od 1 października 2017r. kryterium dochodowe stanowiące podstawę ustalania prawa do zasiłku rodzinnego, dotyczy dochodu netto, tj. po odliczeniu podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne, pozostaje bez zmian tj., 674zł na osobę lub 764 zł na osobę jeśli w rodzinie wychowywane jest dziecko niepełnosprawne.

Kryteria dochodowe dotyczące świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego również nie ulegną zmianie: odpowiednio 725 zł netto fundusz alimentacyjny oraz 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (przy posiadaniu dziecka do 25 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności) przy świadczeniu wychowawczym. W przypadku ustalania prawa do świadczeń od 1 października 2017r., rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do w/w świadczeń, jest rok kalendarzowy 2016. Podstawowe dane o dochodach gmina gromadzi samodzielnie, pozyskując je drogą elektroniczną za pomocą portalu PIU Empatia.

Projekt zatwierdzony przez Sejm (druk 1625) dotyczący zmian w ustawach związanych z systemami wsparcia rodzin, tj, między innymi ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy w wychowywaniu dzieci ma wejść w życie 1 sierpnia 2017 roku i polega na:

  •  wyłączeniu mechanizmu utraty dochodu w przypadku utraty zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w tym pozarolniczej działalności gospodarczej, przez daną osobę oraz ponownego zatrudnienia tej osoby w krótkim czasie u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy, zamawiającego dzieło lub ponownego rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej
  • wprowadzeniu dla osoby deklarującej samotne wychowywanie dziecka wymogu ustalenia alimentów dla dziecka od drugiego rodzica. Założeniem proponowanego przepisu jest by świadczenia na dzieci były przyznawane osobie samotnie wychowującej dziecko dopiero po wyczerpaniu możliwości dochodzenia świadczeń alimentacyjnych od drugiego rodzica, chyba, że z przyczyn obiektywnych tj. drugi z rodziców nie żyje lub ojciec dziecka jest nieznany (świadczenie wychowawcze), powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone, sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka lub dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców (jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka) jest to niemożliwe
  • wprowadzeniu regulacji, zgodnie z którą w przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, organ właściwy przyjmuje, że dana osoba uzyskuje dochód miesięczny w wysokości ogłaszanej corocznie w drodze obwieszczenia przez ministra właściwego do spraw rodziny. Minister ogłaszać będzie ten dochód na podstawie badań prowadzonych przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
  • doprecyzowanie art 10 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych przez wskazanie, że z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje jeden dodatek do zasiłku rodzinnego niezależnie od liczby dzieci, nad którymi został udzielony urlop wychowawczy.

UWAGA !!!
Informujemy, iż w nadchodzącym okresie zasiłkowym 2017/2018 zmianie ulegną druki  wniosków i oświadczeń o ww. świadczenia.
Nowe druki dokumentów dostępne będą do pobrania od 01 sierpnia 2017 roku.
Wnioski i oświadczenia na trwający okres zasiłkowy tj. do 31 października 2017r. przyjmowane są na drukach dostępnych  w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Cekanowska 5 lub na stronie internetowej MOPS w zakładce Dokumenty do pobrania.