PODSTAWA PRAWNA

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Tomaszowie Mazowieckim

 

 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nałożyła obowiązek utworzenia w każdej gminie zespołu interdyscyplinarnego w celu podejmowania współpracy przedstawicieli różnych służb odpowiedzialnych za działania przeciwprzemocowe.

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Tomaszowa Maz. Nr 209/2011 z dnia 23 sierpnia 2011 roku został powołany Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Tomaszowie Mazowieckim.

Zespół Interdyscyplinarny w Tomaszowie Maz. realizuje zadania zgodnie z wytycznymi określonymi w Miejskim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2016, przyjętym uchwałą Nr XLIV / 428 / 2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Maz. z dnia 18 grudnia 2013 roku zmienionym uchwałą Nr XLIX/479/2014 Rady Miejskiej z dnia 30 kwietnia 2014r.

Zasady funkcjonowania i organizacji Zespołu określa Regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Tomaszowie Maz. stanowiący załącznik do uchwały Nr Nr XXXVI/321/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckim z dnia 27 marca 2013r.

Mając na uwadze kształtowanie lokalnej polityki w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w rodzinach, założeniem strategicznych Zespołu Interdyscyplinarnego jest wypracowanie skutecznych form i procedur współpracy między instytucjami oraz dążenie do zwiększenia efektywności działań podejmowanych na rzecz zwalczania zjawiska przemocy na terenie miasta.