Procedura NIEBIESKIEJ KARTY

Podstawa prawna:

 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180; poz.1493 z późn. zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury "Niebieska Karta" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta" (Dz.U. Z 2011r. Nr 209; poz.1245)

 

Etapy działania systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w realizacji procedury "Niebieska Karta"

 

WEJŚCIE DO SYSTEMU

rozpoczęcie procedury "Niebieska Karta"

KOORDYNACJA

 

DZIAŁANIA W RAMACH SYSTEMU

realizacja procedury "Niebieska Karta" w Zespole Interdyscyplinarnym

 

WYJŚCIE Z SYSTEMU

zakończenie procedury

 

Procedura interwencji służb w sprawach przemocy w rodzinach - to ogół czynności podejmowanych przez przedstawicieli różnych podmiotów w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom doznającym przemocy domowej oraz przygotowanie i realizację indywidualnych planów pomocy na rzecz rodziny. Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

Czynności podejmowane w ramach procedury dokumentowane są przy pomocy następujących formularzy:

Niebieska Karta – A wypełnienie formularza „Niebieskiej Karty” następuje w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie. Prawo do wypełnienia formularza mają przedstawiciele podmiotów uprawnionych (tj. oświaty, ochrony zdrowia, miejskiej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej ) w obecności osoby doznającej przemocy

Niebieska Karta – B wypełniony formularz przekazuje się osobie doznającej przemocy z informacjami na temat lokalnych placówek, instytucji (wraz z numerami telefonów) udzielającymi pomocy ofiarom przemocy

Niebieska Karta – C wypełnia się w obecności osoby, co do której istnieje podejrzenie, że doznaje przemocy w rodzinie, zawiera plan pomocy i działań podejmowanych przez podmioty uczestniczące w procedurze, służy analizie sytuacji rodziny

Niebieska Karta – D wypełnia się w obecności osoby, co do której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie.

wzory formularzy

Po wszczęciu procedury "Niebieskiej Karty" formularz "NK – A" w terminie 7 dni od jego sporządzenia zostaje przekazany do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w celu podjęcia dalszych działań , który nie później niż w ciągu 3 dni od otrzymania formularza przekazuje go członkom Zespołu Interdyscyplinarnego lub Grupy Roboczej.

Zakończenie procedury "Niebieskiej Karty" następuje w przypadku ustania stosowania przemocy w rodzinie i po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy przez Grupę Roboczą oraz braku zasadności do podejmowania dalszych działań.