Rozpoczęcie Realizacji Projektu "Integracja II"

Data publikacji:2018-04-05

Uchwałą  Nr LX/538/2018 z dnia 29 marca 2018r. Rady  Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego zatwierdzono projekt „Integracja II”, realizowany w terminie 01.04.2018r. - 29.02.2020 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Tomaszowie Mazowieckim. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest Reintegracja społeczno -  zawodowa 100 osób (60K, 40M), klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim z terenu województwa łódzkiego, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Grupa docelowa

Grupę objętą wsparciem w projekcie stanowić będą klienci Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym -
93 osoby (55K,38M) bezrobotne (w tym 55 (30 K, 25 M) długotrwale) oraz 7 osób (5 K i 2 M) biernych zawodowo.

Rekrutacja uczestników projektu prowadzona będzie w miesiącach IV,X 2018 r. oraz V. 2019 r przez pracowników socjalnych.

Dla uczestników przewidziane są następujące działania:

I. Warsztaty prozdrowotne prowadzone przez dietetyka/terapeutę uzależnień/specjalistę
II. Treningi psychologiczne prowadzone przez trenera/psychologa i psychoterapeutę
III. Warsztaty z prawa prowadzone przez prawnika
IV. Warsztaty „Potęga autoprezentacji” prowadzone przez stylistę, kreatora wizerunku
V. Warsztaty „Dbam o siebie” prowadzone przez kosmetyczkę/fryzjera
VI. Psychoterapia indywidualna prowadzona przez psychoterapeutę
VII. Warsztat Aktywna mama prowadzony przez psychologa, pedagoga, trenera
VIII. Indywidualne porady prawne
IX. Szkolenia:
    • „Prawo jazdy kat B”
    • „Kurs językowy”
    • „Podstawy obsługi komputera”


X. Program Aktywizacja i Integracja, który obejmuje :
    • Treningi psychologiczne
    • Prace społecznie-użyteczne
XI.W ramach zadań Klubu Integracji Społecznej:
    • Szkolenie „ Obsługa kas fiskalnych”
    • Szkolenie „Magazynier z obsługą wózków widłowych”
    • Poradnictwo zawodowe
    • Pośrednictwo pracy
    • 3 miesięczne staże zawodowe
Podczas warsztatów i szkoleń zostanie zapewniony gorący posiłek i serwis kawowy;
XI. Praca socjalna realizowana przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
XII. Wsparcie finansowe w formie zasiłków celowych, paczek oraz opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Rezultaty

Do głównych rezultatów zalicza się liczbę osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:
- poszukujących pracy po opuszczeniu programu 6 (3 K, 3 M)
- pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) 7 (5 K, 2 M)
- które uzyskały kwalifikacje po  opuszczeniu programu 10 (10 M).

Wartość projektu: 963 247,96 zł.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 818 732,84 zł.

Wkład własny Ośrodka Pomocy Społecznej: 144 515,12 zł.