ZADANIA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy przede wszystkim koordynacja wszelkich działań podmiotów mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobom dotkniętym przemocą oraz zatrzymanie przemocy w rodzinie, a także podejmowanie działań pomocowych w stosunku do osób pokrzywdzonych, jak i sprawców przemocy poprzez:

 

 

  • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
  • podejmowanie działań w środowiskach zagrożonych przemocą, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,

  • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

  • rozpowszechnienie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,

  • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie,

  • wzmacnianie współpracy pomiędzy podmiotami działającymi na rzecz osób dotkniętych przemocą,

  • powoływanie grup roboczych w celu rozwiązywania problemów w indywidualnych przypadkach przemocy w rodzinie.