Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Data publikacji:2011.10.06

Rada Ministrów w dniu 04.10.2011r. uchwaliła rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Rozporządzenie przewiduje, że osoby mające w listopadzie lub grudniu 2011 r. prawo do tego typu świadczenia na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992,  z późn. zm.) otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie.

Pomoc będzie przyznawana na wniosek zainteresowanych. Wszelkie działania w zakresie przyznawania i wypłacania świadczeń prowadził będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć do MOPS w terminie do 31 października 2011 r wniosek o przyznanie pomocy (nie został określony wzór takiego wniosku co oznacza, że jego forma jest dowolna). Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc listopad lub grudzień 2011 r. będzie przyznane po 31 października 2011 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna.

Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.
 

Podstawa prawna:

http://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultaktualnosci/5538/5596/1/uchwala%20RM%20program%20100zl.doc

http://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultaktualnosci/5538/5596/1/rozporzadzenie%204X2011%20100zl.doc

Wniosek do pobrania: