Nowy regulamin udzielania pomocy "STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE"

Data publikacji:2014-10-02

 KOMUNIKAT

Zgodnie z uchwałą nr LIV/516/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 sierpnia 2014r. obowiązuje nowy regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2014.3335 z dnia 19.09.2014r.)

 

UCHWAŁA NR LIV/516/2014 RADY MIEJSKIEJ
TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 27 sierpnia 2014 r.
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, poz. 979, z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1191, poz. 1265, poz. 1317, poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811) Rada Miej-ska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. W regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, stanowiącym załącznik do uchwały nr XLIV/409/05 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 2 września 2005 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2005 r. Nr 296, poz. 2791), zmienionej uchwałą nr IV/25/2006 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego o zmianie uchwały nr XLIV/409/05 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 2 września 2005 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2007 r. Nr 11 poz. 99), wprowadza się następujące zmiany:
1) paragraf 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. 1. Stypendium szkolne może być udzielane w formie:
    1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów:
    a) udziału w zajęciach edukacyjnych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w    
    ramach planu nauczania, w tym w wyrównawczych zajęciach edukacyjnych i innych    
    przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę, w szczególności:
    - wyjazdy do teatru, do kina, do muzeum,
    - wycieczki szkolne, „zielone szkoły”,
    - czesne za naukę w niepublicznej szkole gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej o uprawnieniach
      szkoły publicznej,
    - koszty zajęć wyrównawczych organizowanych przez szkoły w związku z egzaminami          
      kończącymi szkołę,
   b) udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w tym udział w zajęciach     
     organizowanych w celu poszerzenia wiedzy ucznia w zakresie:
     - przedmiotów ogólnokształcących,
     - nauki języków obcych,
     - zajęć plastycznych,
     - zajęć muzycznych,     
     - zajęć komputerowych,
     - zajęć sportowych, w tym zajęć na basenie;
     2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w szczególności:
    a) zakup podręczników, słowników, encyklopedii, literatury edukacyjnej, innych książek  
         pomocniczych oraz pomocy naukowej niezbędnych i wskazanych do realizacji procesu dydaktycznego;
    b) zakup przyborów szkolnych, takich jak np.: zeszyty, długopisy, ołówki, linijki, ekierki,   
        cyrkle, kalkulator, piórnik, plecak szkolny lub tornister;
   c) zakup niezbędnego stroju sportowego i obuwia sportowego wymaganego na zajęcia  
        wychowania fizycznego w danej szkole, stroju galowego wymaganego przez szkołę, stroju na zajęcia praktyczne, którego wartość nie może przekroczyć równowartości 40 %kwoty przyznanego stypendium świadczenia (tzn. stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego);
         d) zakup sprzętu komputerowego lub podzespołów do komputera, programów
         komputerowych związanych z edukacją ucznia, nośników do archiwizowania danych:
         pamięć przenośna USB (pendrive), zewnętrznych dysków twardych (przenośny dysk
         USB), drukarki, tusze do drukarek;
    3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza   
    miejscem zamieszkania uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów  
    nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb   
    społecznych, w tym: kosztów zakwaterowania, kosztów posiłków, kosztów dojazdu do szkół   
    środkami transportu komunikacji zbiorowej.
     a) świadczenia pieniężnego, jeżeli Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego uzna, że udzielenie   
         stypendium w formach, o których mowa w pkt 1 i 2, a w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych  
         także w formie, o której mowa w pkt 3, nie jest możliwe, natomiast w przypadku słucha-czy kolegiów
         udzielenie stypendium w formach, o których mowa w pkt 1, 2 i 3 nie jest celowe.”;  

2) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
§ 6. 1. Stypendium szkolne przyznawane w formach, o których mowa w § 4, przekazywane jest przelewem  
       na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa  Łódzkiego.