Archiwum 2014

 • Komunikat Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki

  KOMUNIKAT
  INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ PROGRAMEM OPERACYJNYM KAPITAŁ LUDZKI
  z dnia 25 listopada 2014 r.
  w sprawie uruchomienia Bazy Konkurencyjności

  Na podstawie podsekcji 3.1.3.1 - Zasada konkurencyjności pkt 5 lit. a i pkt 10 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ogłasza się, że z dniem 1 grudnia 2014 r. zostanie uruchomiona strona internetowa www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl poświęcona prowadzonym postępowaniom o udzielenie zamówienia w oparciu o zasadę konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
  W celu spełnienia zasady konkurencyjności, o której mowa w podsekcji 3.1.3.1 – Zasada konkurencyjności Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, od dnia 1 stycznia 2015 r. Beneficjenci upubliczniają na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl zapytania ofertowe oraz wyniki postępowania dla upublicznionych od tego dnia zapytań ofertowych.

 • Konsultacje on line Strategii Rozwoju Miasta Tomaszów Mazowiecki

  W związku z pracami nad „Strategią Rozwoju Miasta Tomaszów Mazowiecki” przygotowane zostały konsultacje on line, w których można wskazywać projekty kluczowe dla rozwoju miasta. Dzięki wyrażonym w konsultacjach opiniom mieszkańców możliwe będzie wskazanie  najważniejszych i najpilniejszych spraw do zrealizowania w mieście.

  Badanie prowadzone jest na zlecenie miasta Tomaszów Mazowiecki, powiatu tomaszowskiego, gminy Tomaszów Mazowiecki, gminy Inowłódz, gminy Rzeczyca i Stowarzyszenia Dolina Pilicy.

  Hiperłącze prowadzące do ankiety: Kliknij, aby zagłosować

 • Otwarcie ogrzewalni (01.12.2014)

  Od 01.12.2014 od godziny 19:00 zostaje uruchomiona ogrzewalnia dla bezdomnych kobiet i mężczyzn z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego przy ulicy Farbiarskiej 20.

  Numer telefonu kontaktowego: 513 410 858.

 • Zaproszenie na wystawę "Senior potrafi"

  Miejska Biblioteka Publiczna, Dom Dziennego Pobytu oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim zapraszają na wystawę i finisaż "Senior potrafi". Szczegóły na zamieszczonym plakacie.

 • Ogłoszenie dotyczące przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2014/2015

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Maz. ul. Cekanowska 5 - Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego informuje, że z dniem 1 września br. rozpoczął wydawanie i przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2014/2015 trwający od 1 listopada 2014 do 31 października 2015, po które należy zgłaszać się do organu właściwego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 - do 15:00. Osoby, które nie złożyły jeszcze wniosków ustalających prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków proszone są o niezwłoczne zgłaszanie się do tutejszego organu celem zachowania kontynuacji wypłacanych świadczeń.

  UWAGA!!!

  Druki na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny można pobierać ze strony internetowej: http://mopstomaszow.nbip.pl (zakładka: Dokumenty do pobrania - Świadczenia rodzinne).

 • Nowy regulamin udzielania pomocy "STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE"

   KOMUNIKAT

  Zgodnie z uchwałą nr LIV/516/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 sierpnia 2014r. obowiązuje nowy regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2014.3335 z dnia 19.09.2014r.)

 • Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim informuje o planowanych zamówieniach.

  Wstępne Ogłoszenie Informacyjne

 • Wyróżnienie dla pracownika socjalnego.

  Miło jest nam poinformować ,że Pan Dariusz Małek – pracownik socjalny Naszego Ośrodka w uznaniu osiągnięć w dziedzinie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz twórcze podejście do rozwiązywania problemów społecznych otrzymał wyróżnienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej tytułem:”Dobra praktyka aktywnych form pomocy za 2013rok”.
  Pan Małek był koordynatorem projektu „ Gminne programy aktywizacji społeczno -zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego edycja 2013r”- współfinansowanego przez MPiPS.
  Rezultatem projektu jest poszerzenie struktury  mieszkań chronionych  na terenie naszego Miasta. Nowo powstałe dwa  mieszkania chronione już w miesiącu lipcu zostaną przekazane rodzinom, które znalazły się w trudnej życiowo sytuacji.

 • Harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w 2014r.

  Harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

   

  Wypłaty w formie przelewu na rachunek bankowy

  Podział alfabetyczny wg nazwisk świadczeniobiorców litery od A do K - 15 każdego miesiąca.

  Podział alfabetyczny wg nazwisk świadczeniobiorców litery od L do Ż - 20 każdego miesiąca.

  Wypłaty na kartę przedpłaconą

  Podział alfabetyczny wg nazwisk świadczeniobiorców litery od A do K - 10 każdego miesiąca.

   

  Harmonogram wypłat zasiłków pielęgnacyjnych w kasie MOPS w/m (nie dotyczy nowych świadczeniobiorców)

   

  Wypłaty w miesiącu maju 2014 roku

  Podział alfabetyczny wg nazwisk świadczeniobiorców litery od A do K – 7 maj 2014r.

  Podział alfabetyczny wg nazwisk świadczeniobiorców litery od L do R – 8 maj 2014r.

  Podział alfabetyczny wg nazwisk świadczeniobiorców litery od S do Ż – 9 maj 2014r.

  Wypłaty w miesiącu czerwcu 2014 roku

  Podział alfabetyczny wg nazwisk świadczeniobiorców litery od A do K – 9 czerwiec 2014r.

  Podział alfabetyczny wg nazwisk świadczeniobiorców litery od L do R – 10 czerwiec 2014r.

  Podział alfabetyczny wg nazwisk świadczeniobiorców litery od S do Ż – 11 czerwiec 2014r.

  Wypłaty w miesiącu lipcu 2014r. - 9 lipca 2014 roku

  Podział alfabetyczny wg nazwisk świadczeniobiorców litery od A do Ż.

  Wypłaty w miesiącu sierpniu 2014r. - 6 sierpnia 2014 roku

  Podział alfabetyczny wg nazwisk świadczeniobiorców litery od A do Ż.

  Wypłaty w miesiącu wrześniu 2014r. - 10 września 2014 roku

  Podział alfabetyczny wg nazwisk świadczeniobiorców litery od A do Ż.

  Uwagi dodatkowe związane ze zmianą sposobu wypłat

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Maz. Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w związku ze zmianą sposobu wypłat zwraca się z prośbą do osób dotychczas pobierających zasiłki pielęgnacyjne o dostarczanie do tut. organu numeru konta bankowego celem dalszej wypłaty. Osoby zaś nie posiadające osobistego rachunku bankowego są zobowiązane do zawarcia umowy w celu założenia karty przedpłaconej.

 • Specjaliści z Fundacji Interwencji Kryzysowej i Pomocy Psychologicznej

  Na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Maz. ul Cekanowska 5 został uruchomiony Punkt Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem i Członków ich Rodzin.

  Specjaliści z Fundacji Interwencji Kryzysowej i Pomocy Psychologicznej z Łodzi  przyjmują w  dni:

  Prawnik – wtorek   w godz. od 14.00 do 17.00
  w pokoju nr 29

  Psycholog – czwartek w godz. od 10.00 do 15.00
  w pokoju nr 29

 • Zaproszenie do grupy wsparcia dla Ofiar przemocy w rodzinie

  Grupa wsparcia dla Ofiar przemocy w rodzinie zostaje z dniem 01.02.2014 roku przeniesiona do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Cekanowskiej 5. Grupa będzie prowadziła spotkania we wtorki o godz 15:30 – 17:00 w pokoju 23w siedzibie Ośrodka MOPS. Zapraszamy zainteresowane osoby z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie MOPS pokój 23 oraz pod numerem tel. 502-041-127 w godzinach pracy Ośrodka 7:30 – 15:30.

 • Harmonogram wypłat ZASIŁKÓW PIELĘGNACYJNYCH w 2014 roku

   

  pierwsza litera
  nazwiska

  styczeń luty marzec
  Harmonogram wypłat zasiłków pielęgnacyjnych w 2014r. z podziałem na miesiące
  A-D 9 10 10
  E-J 10 11 11
  K 13 12 12
  L-N 14 13 13
  O-R 17 14 14
  S-Ś 20 19 19
  T-Ż 21 20 20

   

 • Harmonogram wypłat DODATKÓW MIESZKANIOWYCH w 2014 roku z podziełem na miesiące

  Dzień wypłaty:

  • 7 styczeń,
  • 3 luty,
  • 3 marzec,
  • 2 kwiecień,
  • 5 maj,
  • 2 czerwiec,
  • 2 lipiec,
  • 4 sierpień,
  • 2 wrzesień,
  • 2 październik,
  • 3 listopad,
  • 2 grudzień.
 • Harmonogram wypłat ZASIŁKÓW STAŁYCH w 2014 roku

   

  A - M
  (pierwsza litera nazwiska)
  N - Ż
  (pierwsza litera nazwiska)
  Harmonogram wyłat zasiłków stałych w 2014r. z podziałem na miesiące
  15 styczeń 16 styczeń
  17 luty 18 luty
  17 marzec 18 marzec
  16 kwiecień 17 kwiecień
  14 maj 15 maj
  16 czerwiec 17 czerwiec
  16 lipiec 17 lipiec
  18 sierpień 19 sierpień
  17 wrzesień 18 wrzesień
  15 październik 16 październik
  17 listopad 18 listopad
  15 grudzień 16 grudzień

   

 • Dodatek Energetyczny - nowe świadczenie dla osób korzystających z dodatków mieszkaniowych

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim informuje, że od stycznia 2014r. osobm korzystającym z dodatków mieszkaniowych będzie przysługiwać nowe świadczenie - dodatek energetyczny.

  Osoba ubiegająca się o zryczałtowany dodatek dodatek energetyczny musi spełniać następujące warunki:

  1. Na dzień składania wniosku o zryczałtowany dodatek energetyczny ma przyznany prawomocna decyzją administracyjną dodatek mieszkaniowy.
  2. Jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorcą energetycznym.
  3. Zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

  Wysokość dodatku energetycznego w okresie od 1 stycznia 2014r. do 30 kwietnia 2014r. będzie wynosić:

  1. 11,36 zł/m-c dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną.
  2. 15,77 zł/m-c dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób.
  3. 18,93 zł/m-c dla gospodarstwa domowego składającego się co najmniej 5 osób.

  Wniosek o zryczałtowany dodatek energetyczny należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim ul. Cekanowska 5 w Sekcji Dodatków Mieszkaniowych, Stypendiów i Zasiłków Szkolnych w pokoju nr 11 na 1 piętrze, po 2 stycznia 2014r.

  Druki wniosku będą dostępne od 2 stycznia 2014r. w Sekcji Dodatków Mieszkaniowych, Stypendiów i Zasiłków Szkolnych (pok. 11) oraz na stronie internetowej Ośrodka.