Zarządzenie Nr 145/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

Data publikacji:2016-04-05

ZARZĄDZENIE NR 145/2016
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 4 kwietnia 2016 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015r. poz.1515, poz. 1890), oraz art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 239, poz. 395), w związku z Uchwałą nr XIX/176/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w   trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach projektu „Integracja” realizowanego w ramach RPO Poddziałanie IX.1.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Ogłoszenie publikuje się poprzez zamieszczenie:
1)    w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim;
2)    na stronie internetowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego w zakładce Organizacje pozarządowe / Współpraca finansowa / Otwarte konkursy;
3)    na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim;
4)    na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: www.mopstm.pl.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.